Thursday, March 17, 2016

திருக்கயிலாயம் செல்ல ஒரு அரிய வாய்ப்புமலையரையன் பொற்பாவை உடனாய திருக்கயிலை நாதரின் தரிசனம் காண விழையும் அன்பர்களுக்கான   பொன்னான  வாய்ப்பு இதோ.

2016 வருட திருக்கயிலாய யாத்திரைக்கான விண்ணப்பங்களை இந்திய அரசு வரவேற்கின்றது. 

இந்த வருடம் லிபு கணவாய்  வழியாக 18 குழுக்களும், நாதுலா கணவாய் வழியாக 7 குழுக்களும் செல்ல இருக்கின்றன. 

http://kmy.gov.in  என்ற இணைய தளம்  மூலமாக விண்ணப்பங்களை அனுப்ப நிறைவு நாள் 15-04-2016 ஆகும்.

நடை பயணத்துடன் கூடிய லிபு கணவாய் வழியாக செல்ல விழையும் அன்பர்களுக்கு செலவு  ரூ  1,70,000/-  ஆகும் யாத்திரை நாட்கள் 25 நாட்கள் ஆகும்.  நடை பயணம் கிரி வலம் மட்டுமான நாதுலா கணவாய் வழியாக செல்லும் யாத்திரைக்கு ரூ. 2,00,000/- ஆகும். யாத்திரை நாட்கள் 23 நாட்கள் ஆகும். 

மேல் விவரங்களுக்கு மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இணைய தளத்திற்கு செல்லவும். 

Last Date To Apply Online: 15/04/2016
There are two different routes to undertake the Yatra:
Route 1: Lipulekh Pass (Uttarakhand)
See route map-click here
Total number of batches : 18
Duration : about 25 days.
Estimated cost per person: Rs.1.6 Lakh.
To see itinerary for each batch-click here
Route 2: Nathu La (Sikkim)
See route map-click here
Total number of batches : 07
Duration : about 23 days.
Estimated cost per person: Rs. 2 Lakhs.
To see itinerary for each batch-click here
Ministry of External Affairs organizes this Yatra during June to September each year through two different routes - Lipulekh Pass (Uttarakhand),and Nathu La Pass (Sikkim). Kailash Manasarovar Yatra (KMY) is known for its religious value, cultural significance, physical beauty and thrilling nature. It is undertaken by hundreds of people every year. Holding significance for Hindus as the abode of Lord Shiva, it holds religious importance also for the Jains and the Buddhists. It is open to eligible Indian citizens,holding valid Indian passports, who wish to proceed to Kailash-Manasarovar for religious purposes. The Kailash Manasarovar Yatra has been recognized by the Indian Mountaineering Foundation as a trekking expedition. Ministry of External Affairs does not provide any subsidy or financial assistance to Yatris.
Yatris need to spend 3 or 4 days in Delhi for preparations and medical tests before starting the Yatra.The Delhi Government arranges boarding and lodging facilities for stay in Delhi. Yatris are also at liberty to make their own arrangements for boarding and lodging in Delhi.
Advisory:The Yatra involves trekking at high altitudes of up to 19,500 feet, under inhospitable conditions, including extreme cold and rugged terrain, and may prove hazardous for those who are not physically and medically fit. The Government of India shall not be responsible in any manner for any loss of life or injury to a Yatri, or any loss or damage to property of a Yatri due to any natural calamity or due to any other reason. Pilgrims undertake the Yatra purely at their own volition, cost, risk and consequences. In case of death across the border, the Government shall not have any obligation to bring the mortal remains of any pilgrim for cremation to the Indian side. All Yatris are, therefore, required to sign a Consent Form for cremation of mortal remains on the Chinese side in case of death.
Legal: Without prejudice to the contents of the KMY website, all claims, disputes and differences shall be subject to the jurisdiction of courts in Delhi only.
The applicant may do some basic checks to determine their state of health and fitness before registering on line. However, this will not be valid for the medical tests to be conducted by DHLI and ITBP in Delhi before the Yatra

● Must be citizen of India.
● Possess an Indian passport valid for minimum 6 months as on 1st September of the current year.
● Age should be minimum 18 and maximum 70 years as on 01 January of the current year.
● Body Mass Index (BMI) of 25 or less.
● Physically fit and medically healthy for undertaking the Yatra for religious purpose.
● Foreign nationals are not eligible to apply; OCI card holders are, thus, not eligible.
CONDITIONS:- Applicants may carefully note the following conditions before applying for the Yatra:
(a) Incomplete applications are liable to be rejected and will not be included in the computerized draw.
(b) Incorrect or false information in the application form will be ground for disqualification at any stage, including during the Yatra.
(c) Should not suffer from medical conditions such as high blood pressure, diabetes, asthma, heart disease, epilepsy,etc.
(d) Selected applicant will need to undergo and qualify comprehensive medical examinations conducted by the Delhi Heart and Lung Institute and the ITBP Base Hospital in New Delhi for high altitude endurance.
(e) Any Yatri found medically unfit for high altitude endurance at any stage will not be permitted to continue the Yatra. [Tests likely to be conducted by Delhi Heart & Lung Institute (DHLI) can be seen under useful links 
.
(f) A Yatri, disqualified on medical and/or other grounds at any stage of the Yatra will forfeit the non-refundable deposit and other payments made earlier.
(g) The Yatra batches will leave on scheduled dates even if any selected Yatri is unable to join the group as per scheduled itinerary.
(h) Applicants going for the first time would be accorded priority over those who have already been for the Yatra organized by the Ministry in any previous year.
(i) There would be a moratorium on applicants who have already been on this Yatra organized by this Ministry more than four times in previous years. The decision of the competent authority in this Ministry would be final, and no representation in this regard would be entertained.
(j) Applicants against whom any legal or executive sanction is in force, or which debars the person from travel abroad would not be eligible to apply for the Yatra.
Selection Process


1.Draw of lots through a fair computerized system :Yatris will be selected and assigned to different routes and batches by the Ministry of External Affairs through a fair computer-generated, random, gender-balanced selection process. At the application stage, two yatris may give the option to travel together in the same batch. Efforts will be made to accommodate such requests as far as possible.
2.Intimation::Selected applicants will be informed by automated email / SMS about their selection soon after the computerized draw of lots.

CONDITIONS

3.A route and a batch- once allocated to a Yatri through the computerized process, will not normally be changed. Yatris may register on line for change of batch to be considered on first come basis, subject to availability in a preferred batch or route. Selected and confirmed applicants would be given preference, wait listed applicants would be considered subsequently. The decision of the Ministry in this matter would be final.
4.Confirmation of Participation:After the computerized draw of lots, each selected applicant will be required to confirm participation by crediting a non-refundable amount of Rs.5,000/- into designated bank accounts of the Kumaon Mandal Vikas Nigam (KMVN) or, the Sikkim Tourism Development Corporation (STDC) before the cut-off date. The balance amount will be payable later as detailed in the 'Fees and Expenditure for Yatris'CLICK HERE
5.If payment is not received by KMVN / STDC before the cut-off date, such Yatri will be automatically removed from the batch, and request from other Yatris would be considered as mentioned in para 3 above.
6.Yatri must report on the scheduled date & time at places mentioned in the itinerary for the batch. Failure to do so would result in cancellation of their names from that batch.
7.Important Documents: Selected and confirmed Yatris must ensure to bring following documents with them when they arrive in New Delhi for the Yatra.
(i)Ordinary Indian passport,valid for at least six months as on 01 September of the current year.
(ii)Photograph - color, passport size (6 copies).
(iii) Indemnity Bond executed on a non-judicial stamp paper of Rs.100, or as applicable locally, and authenticated by a First Class Magistrate, or Notary Public.
(iv)Undertaking for evacuation by helicopter in case of emergency.
(v)Consent Form for cremation of mortal remains on Chinese side in case of death there.
8.If any of the documents mentioned in para 7 above are not submitted,or found deficient in text, or any other aspect, the Yatri may not be allowed to proceed for the Yatra. The decision of the Ministry in this matter would be final, and no representation would be entertained in this regard.
Conditions for Application(a) Applicant should possess an ordinary Indian passport valid for at least six months as on 01 September of the      current year.
(b) It is the applicant’s responsibility to feed accurate information complete in every respect including name      spellings,date of birth etc.
(c) Incorrect or false information, concealing any material facts in the application form will be ground for      disqualification at any stage, including during the Yatra. All payments made earlier will, thus, be forfeited.
(d) Applicants are required to indicate their choice for both the routes in the order of their preferences.
(e) Applicants can also select a place as END-POINT to terminate their Yatra on return leg:
              (i)Route-1 (Lipulekh): DHARCHULA or DELHI.
              (ii)Route-2 (NathuLa): GANGTOK or DELHI.
(f) All fields in the application format are compulsory.

keep the following items ready:

●  Scanned copy of passport size photograph (in JPG format not exceeding 300 kb in size).
●  Scanned copy of Passport (page containing photo & personal particulars) and last page containing family      details in <.pdf> format only not exceeding 500 kb in size.
●  If applying with another person, also keep ready the above items(1 and 2) for the person.

After successful online registration of your application:

○   Take a printout of the application form and keep with you for reference.
○   You will receive SMS and e-mail after successful submission of the application.

விரும்பும் அன்பர்களுக்கு மலையரையன் பொற்பாவை உடனாய திருக்கயிலை நாதரின் தரிசனம் சித்திக்க வேண்டும் என்று சிவசக்தியின் பொற்பாத மலர்களில் இறைஞ்சுகின்றேன்